TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ
Nhân sự
Nhân sự

1. Ông Võ Xuân Ân, Trưởng phòng

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chuyên viên

3. Bà Trần Thị Thu Hương, Chuyên viên

4. Bà Hà Thị Thu, Chuyên viên

5. Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên tập sự

Đơn vị liên kết