TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

Kể từ khi thành lập trường đến nay, công tác thanh tra, pháp chế luôn được Nhà trường quan tâm và chú trọng. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, bộ phận thanh tra, pháp chế đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình với những tên gọi như sau:

– Trước năm 2012: Hàng năm, các Đoàn kiểm tra hồ sơ chuyên môn được thành lập để kiểm tra hồ sơ công tác của giảng viên và hồ sơ công tác của đơn vị đào tạo.

It’s possible to return to essay writing school and apply the jobs for students that you purchased to understand how to write a better article.

– Năm 2012: Đoàn Thanh tra nội bộ được thành lập theo Quyết định số 442/QĐ-ĐHCN ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

– Năm 2013: Ban Thanh tra đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1700/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

– Năm 2014: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 971/QĐ-ĐHCN ngày 01 tháng 10 năm 2014 về việc cử cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế.

– Năm 2015: Phòng Thanh tra – Pháp chế được thành lập theo Quyết định số 986/QĐ-ĐHCN ngày 15 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị liên kết