TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ
Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng của Phòng Thanh tra – Pháp chế

Thanh tra: Phòng Thanh tra – Pháp chế là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi https://bstincontri.it/ ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Pháp chế: Phòng Thanh tra – Pháp chế tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong Nhà trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong Nhà trường và thực hiện những công tác khác được giao.

2. Nhiệm vụ của Phòng Thanh tra – Pháp chế

Thanh tra: Phòng Thanh tra – Pháp chế chủ trì tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ như sau:

–  Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục, đào tạo.
– Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo.
– Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong Nhà trường theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục, đào https://bstdating.de/ tạo theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
– Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục, đào tạo; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục, đào tạo.

Pháp chế: Phòng Thanh tra – Pháp chế chủ trì tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ như sau:

– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong Nhà trường.
– Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nội bộ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong Nhà trường.
– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

There are several diverse types affordable-papers.net of men and women that are ready to help out at the academic writing process.

Đơn vị liên kết