TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Ông Võ Xuân Ân, Trưởng phòng

Đơn vị liên kết